مزایده

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۲۶۴

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 18/99(از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۱۳۹

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 17/99 (از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۴۱۰

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 16/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۳۰۴

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 15/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۶۲۷

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-14(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۵۱۸

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-13(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۶ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۶۱۸

ی شرکت در مزایده شماره 12/99 (از تاریخ 26/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۵ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۶۶۵

بپیوست PDF تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 11/99 (از تاریخ 24/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۷ آبان ۱۳۹۹ بازدید: ۶۰۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۳ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۶۲۵

مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۵ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۷۷۴

مزایده شماره 9/99 (از تاریخ 14/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۲ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۶۰۸

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/99 (از تاریخ 09/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۷۹۲

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/99 (از تاریخ 19/06/1399 لغایت 06/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۶۲۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/99 (از تاریخ 03/06/1399 لغایت 18/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۷۸۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت درمزایده شماره 5/99 (از تاریخ 21/05/1399 لغایت 04/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۴ تیر ۱۳۹۹ بازدید: ۸۵۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/99 (از تاریخ 11/04/1399 لغایت 22/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۸۵۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99/2 (از تاریخ 1399/03/27 لغایت 1399/04/07) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۷۹۶

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/99 (از تاریخ 18/03/1399 لغایت 02/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۸۰۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/99 (از تاریخ 13/03/1399 لغایت 26/03/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۷۳۵

(از تاریخ 1399/03/06 لغایت 1399/03/17) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بازدید: ۸۸۵

مزایده شماره 1/99 (از تاریخ 15/12/1399 لغایت 28/02/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۰۹۱

مزایده شماره 9/98 (از تاریخ 29/11/1398 لغایت 13/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۸۰۵

مزایده شماره 8/98 (از تاریخ 28/11/1398 لغایت 10/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [ادامه...]

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۸۶۱

مزایده شماره 7/98 (از تاریخ 19/11/1398 لغایت 29/11/1398) واحد فروش محصولات فرعی [ادامه...]

۹ آذر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۴۴۳

مزایده شماره 6/98 (از تاریخ 06/09/1398 لغایت 16/09/1398) [ادامه...]

۱۶ مهر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۲۷۰

مزایده شماره 5/98 (از تاریخ 15/07/1398 لغایت 30/07/1398) [ادامه...]

۶ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۲۵۰

مزایده شماره 4/98 (از تاریخ 04/06/1398 لغایت 16/06/1398) [ادامه...]

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۳۳۳

شماره 3/98 (از تاریخ 12/05/1398 لغایت 22/05/1398) واحد فروش [ادامه...]

۷ مرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۱۴۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/98 (از تاریخ 07/05/1398 لغایت 19/05/1398) [ادامه...]

۳ تیر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۶۳۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/98 (از تاریخ 04/04/1398 لغایت 22/04/1398) واحد فروش [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۷۴۶

آگهی، شرایط عمومی مزایده و لیست پیوست تایید شده مزایده شماره 10-97 [ادامه...]

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۳۷۸

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [ادامه...]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۶۰۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [ادامه...]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۰۴۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [ادامه...]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۵۹۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۱۷۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [ادامه...]

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۵۹۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۵۷۲

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۶۴۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۰۷۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [ادامه...]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۷۶۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۱۱۴

مزایده شماره 9/96 [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۷۱۳

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۱۸۲

مزایده شماره 7/96 [ادامه...]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۳۳۸

مزایده شماره 6/96 [ادامه...]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۸۹۷

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۳۲۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۶۰۱

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [ادامه...]

۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۵۶۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [ادامه...]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۹۵۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [ادامه...]

نشانی: تهران، ملاصدرا، خ شیراز شمالی،خیابان پردیس غربی ،پلاک 55 ، ساختمانشرکت  فولاد خوزستان، طبقه 5
تلفن گویا :02141089000
تلفن:02188061400
فاکس: 02188215208
کدپستی:1991843656
نشانی دفتر کارخانه : اهواز - کیلومتر 10 جاده بندر امام  خمینی (ره)

تلفن گویا:06132138080

کدپستی:6178813111
پست الکترونیک: Info@ksc.ir

صندوق پستی :1378