مزایده

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ بازدید: ۴۰۱

[اطلاعات بیشتر]

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بازدید: ۳۸۶

[اطلاعات بیشتر]

۳۰ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۴۲۶

[اطلاعات بیشتر]

۳۰ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۱

[اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۴۷۳

[اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۳۳۹

[اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۳۵۲

[اطلاعات بیشتر]

۲۱ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۶۵

[اطلاعات بیشتر]

۸ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۴۶۵

[اطلاعات بیشتر]

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازدید: ۲۸۹

[اطلاعات بیشتر]

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازدید: ۳۱۶

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 2-1402 موضوع فروش هتل کیان [اطلاعات بیشتر]

۱۲ اسفند ۱۴۰۰ بازدید: ۵۱۰

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 23-1400' [اطلاعات بیشتر]

۱۲ اسفند ۱۴۰۰ بازدید: ۴۶۷

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 22-1400 [اطلاعات بیشتر]

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ بازدید: ۵۹۲

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 21-1400' با شما را دارم [اطلاعات بیشتر]

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ بازدید: ۵۱۸

تمدید زمانی آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 20-1400' با شما را دارم [اطلاعات بیشتر]

۱۳ بهمن ۱۴۰۰ بازدید: ۴۶۷

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 20-1400 [اطلاعات بیشتر]

۲۵ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۶۶۰

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 19-1400 [اطلاعات بیشتر]

۲۵ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۵۲۶

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 14-1400 به انضمام پیوست های محیط زیست [اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۰۹۱

[اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۶۴۶

[اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۶۲۲

[اطلاعات بیشتر]

۳۰ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۵۸۱

تمدید زمانی و تغییر در شرایط عمومی مزایده 13-1400 به انضمام اسناد محیط زیست [اطلاعات بیشتر]

۲۳ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۵۹۶

تمدید زمانی آگهی و تغییر در شرایط عمومی مزایده شماره 12-1400 با ضمائم [اطلاعات بیشتر]

۲۳ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۵۵۵

تمدید زمانی آگهی و تغییر در شرایط عمومی مزایده 11-1400 با ضمائم [اطلاعات بیشتر]

۱۷ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۵۲۲

[اطلاعات بیشتر]

۸ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۶۱۸

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 12-1400' با شما را دارم [اطلاعات بیشتر]

۸ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۵۸۰

آگهی، شرایط عمومی مزایده 11-1400 به انضمام اسناد محیط زیست' [اطلاعات بیشتر]

۲۵ مهر ۱۴۰۰ بازدید: ۵۰۹

[اطلاعات بیشتر]

۷ شهریور ۱۴۰۰ بازدید: ۵۶۹

مزایده شماره 8/1400 (از تاریخ 03/06/1400 لغایت 09/06/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۵۹۸

تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/1400 (از تاریخ 11/05/1400 لغایت 17/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۵۶۰

مزایده شماره 7/1400 (از تاریخ 10/05/1400 لغایت 24/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۳ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۵۳۹

بپیوست PDF تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/1400 (از تاریخ 03/05/1400 لغایت 17/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۵۸۵

مزایده شماره 5/1400 (از تاریخ 27/04/1400 لغایت 10/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۵۶۰

مزایده شماره 6/1400 (از تاریخ 27/04/1400 لغایت 10/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۹ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۶۸۶

مزایده شماره ۴-۱۴۰۰ موضوع فروش خرسک [اطلاعات بیشتر]

۱۹ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۴۹۶

تمدید زمانی مزایده ۳-۱۴۰۰ جهت درج در سایت اینترنتی شرکت قسمت مزایده‌ ها [اطلاعات بیشتر]

۷ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۵۶۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/1400 (از تاریخ 05/04/1400 لغایت 15/04/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۷۶۸

مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/1400 (از تاریخ 11/03/1400 لغایت 30/03/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازدید: ۷۵۰

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1400/1 (از تاریخ 1400/02/27 لغایت 1400/03/09) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۳۴۰

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 18/99(از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۸۷

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 17/99 (از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۳۷۹

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 16/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۲۰۳

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 15/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۵۳۹

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-14(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۳۹۲

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-13(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۶ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۵۴۸

ی شرکت در مزایده شماره 12/99 (از تاریخ 26/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۵ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۲۸

بپیوست PDF تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 11/99 (از تاریخ 24/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۷ آبان ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۵۱۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۴۸۵

مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۵ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۱۲

مزایده شماره 9/99 (از تاریخ 14/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۲ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۴۷۷

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/99 (از تاریخ 09/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۷۶۴

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/99 (از تاریخ 19/06/1399 لغایت 06/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۴۷۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/99 (از تاریخ 03/06/1399 لغایت 18/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۷۳۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت درمزایده شماره 5/99 (از تاریخ 21/05/1399 لغایت 04/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۴ تیر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۴۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/99 (از تاریخ 11/04/1399 لغایت 22/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۶۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99/2 (از تاریخ 1399/03/27 لغایت 1399/04/07) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۲۱

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/99 (از تاریخ 18/03/1399 لغایت 02/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۶۱۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/99 (از تاریخ 13/03/1399 لغایت 26/03/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۴۹۹

(از تاریخ 1399/03/06 لغایت 1399/03/17) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۷۰۲

مزایده شماره 1/99 (از تاریخ 15/12/1399 لغایت 28/02/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۹۲۶

مزایده شماره 9/98 (از تاریخ 29/11/1398 لغایت 13/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۵۴۸

مزایده شماره 8/98 (از تاریخ 28/11/1398 لغایت 10/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۷۰۰

مزایده شماره 7/98 (از تاریخ 19/11/1398 لغایت 29/11/1398) واحد فروش محصولات فرعی [اطلاعات بیشتر]

۹ آذر ۱۳۹۸ بازدید: ۲,۲۶۶

مزایده شماره 6/98 (از تاریخ 06/09/1398 لغایت 16/09/1398) [اطلاعات بیشتر]

۱۶ مهر ۱۳۹۸ بازدید: ۲,۱۶۵

مزایده شماره 5/98 (از تاریخ 15/07/1398 لغایت 30/07/1398) [اطلاعات بیشتر]

۶ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: ۲,۱۵۹

مزایده شماره 4/98 (از تاریخ 04/06/1398 لغایت 16/06/1398) [اطلاعات بیشتر]

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۲,۱۱۸

شماره 3/98 (از تاریخ 12/05/1398 لغایت 22/05/1398) واحد فروش [اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۹۷۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/98 (از تاریخ 07/05/1398 لغایت 19/05/1398) [اطلاعات بیشتر]

۳ تیر ۱۳۹۸ بازدید: ۲,۴۸۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/98 (از تاریخ 04/04/1398 لغایت 22/04/1398) واحد فروش [اطلاعات بیشتر]

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۷۰۰

آگهی، شرایط عمومی مزایده و لیست پیوست تایید شده مزایده شماره 10-97 [اطلاعات بیشتر]

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۱۹۸

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [اطلاعات بیشتر]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۵۲۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [اطلاعات بیشتر]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۳,۱۱۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [اطلاعات بیشتر]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۵۵۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [اطلاعات بیشتر]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۳,۲۶۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [اطلاعات بیشتر]

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۵۵۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [اطلاعات بیشتر]

۹ اَمرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۵۰۲

[اطلاعات بیشتر]

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۶۵۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [اطلاعات بیشتر]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۳,۱۱۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [اطلاعات بیشتر]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۷۵۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [اطلاعات بیشتر]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۱۰۴

مزایده شماره 9/96 [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۶۴۷

[اطلاعات بیشتر]

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۱۰۹

مزایده شماره 7/96 [اطلاعات بیشتر]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۱۸۰

مزایده شماره 6/96 [اطلاعات بیشتر]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۷۲۶

[اطلاعات بیشتر]

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۲۶۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [اطلاعات بیشتر]

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۴۶۷

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [اطلاعات بیشتر]

۱ اَمرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۴۸۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [اطلاعات بیشتر]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۸۷۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [اطلاعات بیشتر]