مزایده

۲۵ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۶۹

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 19-1400 [اطلاعات بیشتر]

۲۵ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۳۴

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 14-1400 به انضمام پیوست های محیط زیست [اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۳۶۹

[اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۸۶

[اطلاعات بیشتر]

۱۸ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۴۸

[اطلاعات بیشتر]

۳۰ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۱۵۶

تمدید زمانی و تغییر در شرایط عمومی مزایده 13-1400 به انضمام اسناد محیط زیست [اطلاعات بیشتر]

۲۳ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۱۶۴

تمدید زمانی آگهی و تغییر در شرایط عمومی مزایده شماره 12-1400 با ضمائم [اطلاعات بیشتر]

۲۳ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۱۲۱

تمدید زمانی آگهی و تغییر در شرایط عمومی مزایده 11-1400 با ضمائم [اطلاعات بیشتر]

۱۷ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۸۵

[اطلاعات بیشتر]

۸ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۱۷۶

آگهی و شرایط عمومی مزایده شماره 12-1400' با شما را دارم [اطلاعات بیشتر]

۸ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۱۳۷

آگهی، شرایط عمومی مزایده 11-1400 به انضمام اسناد محیط زیست' [اطلاعات بیشتر]

۲۵ مهر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۱۰

[اطلاعات بیشتر]

۷ شهریور ۱۴۰۰ بازدید: ۱۵۵

مزایده شماره 8/1400 (از تاریخ 03/06/1400 لغایت 09/06/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۱۹۴

تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/1400 (از تاریخ 11/05/1400 لغایت 17/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۱۳۹

مزایده شماره 7/1400 (از تاریخ 10/05/1400 لغایت 24/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۳ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۱۲۸

بپیوست PDF تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/1400 (از تاریخ 03/05/1400 لغایت 17/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۱۸۲

مزایده شماره 5/1400 (از تاریخ 27/04/1400 لغایت 10/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲ اَمرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۱۱۸

مزایده شماره 6/1400 (از تاریخ 27/04/1400 لغایت 10/05/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۹ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۲۸

مزایده شماره ۴-۱۴۰۰ موضوع فروش خرسک [اطلاعات بیشتر]

۱۹ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۰۴

تمدید زمانی مزایده ۳-۱۴۰۰ جهت درج در سایت اینترنتی شرکت قسمت مزایده‌ ها [اطلاعات بیشتر]

۷ تیر ۱۴۰۰ بازدید: ۱۵۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/1400 (از تاریخ 05/04/1400 لغایت 15/04/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ بازدید: ۳۳۰

مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/1400 (از تاریخ 11/03/1400 لغایت 30/03/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازدید: ۳۲۳

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1400/1 (از تاریخ 1400/02/27 لغایت 1400/03/09) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۶۵۱

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 18/99(از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۳۹۷

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 17/99 (از تاریخ 20/12/1399 لغایت 22/01/1400) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۶۹۹

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 16/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۹ بازدید: ۵۵۹

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 15/99 (از تاریخ 04/12/1399 لغایت 17/12/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۸۸۱

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-14(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۶ بهمن ۱۳۹۹ بازدید: ۷۶۸

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99-13(از تاریخ 1399/11/04 لغایت 1399/11/18) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۶ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۸۶۴

ی شرکت در مزایده شماره 12/99 (از تاریخ 26/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۵ آذر ۱۳۹۹ بازدید: ۹۶۲

بپیوست PDF تمدید زمانی آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 11/99 (از تاریخ 24/09/1399 لغایت 07/10/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۷ آبان ۱۳۹۹ بازدید: ۸۳۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۸۱۵

مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 10/99 (از تاریخ 12/08/1399 لغایت 19/08/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۵ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۹۹۳

مزایده شماره 9/99 (از تاریخ 14/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۲ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۸۳۵

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/99 (از تاریخ 09/07/1399 لغایت 27/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۵۱

بپیوست PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/99 (از تاریخ 19/06/1399 لغایت 06/07/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ بازدید: ۸۰۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/99 (از تاریخ 03/06/1399 لغایت 18/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۳۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت درمزایده شماره 5/99 (از تاریخ 21/05/1399 لغایت 04/06/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۴ تیر ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۶۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/99 (از تاریخ 11/04/1399 لغایت 22/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۸۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 99/2 (از تاریخ 1399/03/27 لغایت 1399/04/07) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۳۴

PDF آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/99 (از تاریخ 18/03/1399 لغایت 02/04/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۰۱۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/99 (از تاریخ 13/03/1399 لغایت 26/03/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: ۹۳۸

(از تاریخ 1399/03/06 لغایت 1399/03/17) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بازدید: ۱,۱۱۷

مزایده شماره 1/99 (از تاریخ 15/12/1399 لغایت 28/02/1399) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۳۱۹

مزایده شماره 9/98 (از تاریخ 29/11/1398 لغایت 13/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۰۰۸

مزایده شماره 8/98 (از تاریخ 28/11/1398 لغایت 10/12/1398) واحد فروش محصولات فرعی و کالای عمومی [اطلاعات بیشتر]

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۱۲۹

مزایده شماره 7/98 (از تاریخ 19/11/1398 لغایت 29/11/1398) واحد فروش محصولات فرعی [اطلاعات بیشتر]

۹ آذر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۷۱۴

مزایده شماره 6/98 (از تاریخ 06/09/1398 لغایت 16/09/1398) [اطلاعات بیشتر]

۱۶ مهر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۵۰۰

مزایده شماره 5/98 (از تاریخ 15/07/1398 لغایت 30/07/1398) [اطلاعات بیشتر]

۶ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۵۱۸

مزایده شماره 4/98 (از تاریخ 04/06/1398 لغایت 16/06/1398) [اطلاعات بیشتر]

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۵۴۶

شماره 3/98 (از تاریخ 12/05/1398 لغایت 22/05/1398) واحد فروش [اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۴۱۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/98 (از تاریخ 07/05/1398 لغایت 19/05/1398) [اطلاعات بیشتر]

۳ تیر ۱۳۹۸ بازدید: ۱,۸۶۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/98 (از تاریخ 04/04/1398 لغایت 22/04/1398) واحد فروش [اطلاعات بیشتر]

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۰۰۰

آگهی، شرایط عمومی مزایده و لیست پیوست تایید شده مزایده شماره 10-97 [اطلاعات بیشتر]

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۵۹۹

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [اطلاعات بیشتر]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۹۰۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [اطلاعات بیشتر]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۴۱۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [اطلاعات بیشتر]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۹۳۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [اطلاعات بیشتر]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۵۴۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [اطلاعات بیشتر]

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۹۱۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [اطلاعات بیشتر]

۹ اَمرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱,۸۶۹

[اطلاعات بیشتر]

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۰۰۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [اطلاعات بیشتر]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۴۵۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [اطلاعات بیشتر]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲,۱۲۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [اطلاعات بیشتر]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۴۵۱

مزایده شماره 9/96 [اطلاعات بیشتر]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۰۴۶

[اطلاعات بیشتر]

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۴۷۳

مزایده شماره 7/96 [اطلاعات بیشتر]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۵۷۷

مزایده شماره 6/96 [اطلاعات بیشتر]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۱۵۸

[اطلاعات بیشتر]

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۵۶۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [اطلاعات بیشتر]

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۸۷۱

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [اطلاعات بیشتر]

۱ اَمرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۲,۸۴۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [اطلاعات بیشتر]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۳,۲۲۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [اطلاعات بیشتر]