خرید تامین کنندگان

 

 مدیریت برنامه ریزی و

پشتیبانی خرید متشکل از سه واحد بوده 


خرید تامین کنندگان

 

تأمین پایدار و اقتصادی

مواد اولیه و انرژی مورد نیاز شرکت 

خرید تامین کنندگان
ماموریت این مدیریت تدارک
قطعات یدکی و تجهیزات سرمایه ای است
خرید تامین کنندگان
 
این مدیریت مشتمل
بر دو حوزه کاری می باشد