مدیر خرید قطعات و تجهیزات

تلفن ۶۲۰۰

مدیر خرید خدمات

تلفن ۶۴۰۰

مدیر خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی

فاکس:۰۶۱۳۲۹۰۸۱۳۰ 

تلفن:۰۶۱۳۲۱۳۶۱۴۰

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید

تلفن :۶۲۵۰ 

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی

تلفن:   32908110-061

فاکس: 32908111 

مدیر انبارها و کنترل کالا

تلفن : ۶۳۰۰