مزایده

۳ تیر ۱۳۹۸ بازدید: ۳۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/98 (از تاریخ 04/04/1398 لغایت 22/04/1398) واحد فروش [ادامه...]

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۲۲۵

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱۴۸

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۱۳۹

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۹۵

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۸۸

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۸۰

۵ خرداد ۱۳۹۸ بازدید: ۸۲

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بازدید: ۴۷۸

آگهی، شرایط عمومی مزایده و لیست پیوست تایید شده مزایده شماره 10-97 [ادامه...]

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۲۶۱

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [ادامه...]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۴۴۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [ادامه...]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۷۸۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [ادامه...]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۴۴۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۸۸۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [ادامه...]

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۴۱۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۴۴۵

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۴۸۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۸۲۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [ادامه...]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۵۴۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۹۱۷

مزایده شماره 9/96 [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۵۷۷

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۹۷۲

مزایده شماره 7/96 [ادامه...]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۱۶۲

مزایده شماره 6/96 [ادامه...]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۸۴۸

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۲۱۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۴۵۳

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [ادامه...]

۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۳۶۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [ادامه...]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۶۸۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [ادامه...]