مزایده

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۸۶

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۱۴۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۳۹۴

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [ادامه...]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۱۹۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۵۴۴

مزایده شماره 9/96 [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۲۶۰

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۵۸۸

مزایده شماره 7/96 [ادامه...]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۷۹۶

مزایده شماره 6/96 [ادامه...]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۴۸۸

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۸۱۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۰۸۱

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [ادامه...]

۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۹۷۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [ادامه...]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۲۶۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [ادامه...]