مزایده

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بازدید: ۱۹۹

آگهی، شرایط عمومی مزایده و لیست پیوست تایید شده مزایده شماره 10-97 [ادامه...]

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۱۴۱

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [ادامه...]

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۱۸۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 9/97 (از تاریخ 16/11/1397 لغایت 05/12/1397) [ادامه...]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۳۳۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [ادامه...]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۶۵۹

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [ادامه...]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۳۵۶

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۷۷۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [ادامه...]

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۳۲۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۳۶۰

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۳۹۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۷۲۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [ادامه...]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۴۵۸

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۸۲۲

مزایده شماره 9/96 [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۴۹۳

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۸۷۹

مزایده شماره 7/96 [ادامه...]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۰۶۷

مزایده شماره 6/96 [ادامه...]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۷۵۳

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۱۲۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۳۶۱

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [ادامه...]

۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۲۷۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [ادامه...]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۵۸۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [ادامه...]