مزایده

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۳۳

نوبت سوم مزایده شماره 5/97 (از تاریخ 21/11/1397 لغایت 12/12/1397) [ادامه...]

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ بازدید: ۷۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 9/97 (از تاریخ 16/11/1397 لغایت 05/12/1397) [ادامه...]

۳ آذر ۱۳۹۷ بازدید: ۲۶۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 8/97 (از تاریخ 30/08/1397 لغایت 17/09/1397) [ادامه...]

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۵۵۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 7/97 (از تاریخ 23/07/1397 لغایت 05/08/1397) [ادامه...]

۴ مهر ۱۳۹۷ بازدید: ۳۰۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت نوبت دوم مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۳ شهریور ۱۳۹۷ بازدید: ۶۹۱

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 6/97 [ادامه...]

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲۶۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 5/97 [ادامه...]

۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۲۹۹

۵ تیر ۱۳۹۷ بازدید: ۳۴۲

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 3/97 [ادامه...]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۶۵۵

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 2/97 [ادامه...]

۶ خرداد ۱۳۹۷ بازدید: ۳۹۳

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 1/97 [ادامه...]

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۷۵۷

مزایده شماره 9/96 [ادامه...]

۵ اسفند ۱۳۹۶ بازدید: ۴۳۷

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بازدید: ۸۱۶

مزایده شماره 7/96 [ادامه...]

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۰۱۰

مزایده شماره 6/96 [ادامه...]

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازدید: ۶۹۴

۲۹ مهر ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۰۵۰

آگهی مزایده و شرایط عمومی شرکت در مزایده شماره 4/96 (از تاریخ 30/07/1396 لغایت 14/08/1396) [ادامه...]

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۳۰۴

PDF آگهی نوبت دوم مزایده و شرایط عمومی شرکت در نوبت دوم مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 22/05/1396 لغایت 31/05/1396) [ادامه...]

۱ مرداد ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۲۰۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 3-96 (از تاریخ 31/04/1396 لغایت 10/05/1396) [ادامه...]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید: ۱,۵۰۷

آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده شماره 2-96 (از تاریخ 31/02/1396 لغایت 20/03/1396) [ادامه...]