مدیریت خرید مواد اولیه و انرژی

این مدیریت تأمین پایدار و اقتصادی مواد اولیه و انرژی مورد نیاز شرکت را از منابع داخلی یا خارجی به شرح زیر عهده دار می باشد:

 

الف) تأمین بار فلزی شامل تأمین کنسانتره سنگ آهن، آهن قراضه، آهن اسفنجی

ب) تأمین مواد نسوز شامل انواع خاک، آجر و قطعات ویژه

ج) سایر مواد اصلی شامل: انواع فروآلیاژ، الکترود گرافیتی، مواد کمکی و افزودنی های غیر فلزی، کمک ذوب و گداز آورها، انواع کاتالیست و مواد شیمیایی