مدیریت خرید قطعات و تجهیزات

 ماموریت این مدیریت تدارک قطعات یدکی و تجهیزات سرمایه ای است. به منظور تحقق ماموریت فوق این مدیریت در بخشهایی بشرح زیر سازماندهی شده است.

 

1) خرید قطعات مکانیک: این بخش وظیفه تأمین قطعات مکانیکی مورد درخواست واحدهای تولیدی از منابع داخلی یا خارجی را برعهده دارد.

2) خرید قطعات برق و ابزاردقیق: این بخش وظیفه تأمین قطعات برق و ابزاردقیق مورد درخواست واحدهای تولیدی از منابع داخلی یا خارجی را برعهده دارد.

3) خرید قطعات و تجهیزات پروژه ها: در این بخش تأمین تجهیزات سرمایه ای و قطعات مورد نیاز پروژه ها از منابع داخلی و خارجی انجام می شود.

4) خرید قطعات و تجهیزات قابل ساخت در داخل کشور: این بخش متشکل از کارشناسان فنی است که به روش مهندسی معکوس با استفاده از تهیه نقشه مجدد و کتابچه اطلاعات فنی کالا اقدام به تهیه و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور می نمایند.