مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی خرید

  مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی خرید متشکل از سه واحد ”برنامه ریزی خرید“، ”منبع یابی راهبردی“ و ”پشتیبانی خرید“ بوده و اقدامات به شرح زیر را انجام می دهد:

 

برنامه ریزی خرید

در این بخش برنامه ریزی راهبردی فرایند تأمین از طریق اقدامات زیر صورت می گیرد:

1) پیش بینی و تدوین بودجه خرید، بارگذاری بودجه در سیستم اطلاعات مدیریت و کنترل بودجه خرید با بودجه مصوب

2) کنترل عملکرد مدیریت های خرید

3) تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز

4) مدیریت ریسک تأمین

5) تجزیه و تحلیل بازارهای خرید

6) تجزیه و تحلیل و بهینه سازی سیستم خرید

7) مشارکت در پیاده سازی سیستم های مدیریتی در حوزه تأمین

 

منبع یابی راهبردی

اهم فعالیت های این بخش به شرح زیر است:

1) شناسایی تأمین کنندگان

2) ارزیابی اولیه تأمین کنندگان(شامل: جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی، تشکیل کمیته های ارزیابی، ثبت تأمین کنندگان در سیستم اطلاعات مدیریت)(جهت مشاهده دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان کلیک کنید)

3) ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه(جهت مشاهده دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان کلیک کنید)

4) ارزیابی پایان کار تأمین کنندگان(جهت مشاهده دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان کلیک کنید)

5) درجه بندی تأمین کنندگان(جهت مشاهده دستورالعمل درجه بندی تأمین کنندگان کلیک کنید)

6) سنجش رضایتمندی تأمین کنندگان

7) مدیریت پیشنهادات/ شکایات تأمین کنندگان(کلیک کنید)

8) شناسایی تأمین کنندگان برتر(جهت مشاهده دستورالعمل انتخاب تأمین کنندگان برتر کلیک کنید)

 

پشتیبانی خرید

این بخش کلیه فعالیت های مربوط به ثبت سفارش، بیمه و حمل خارجی، ترخیص و اخذ مجوزات مربوطه را برعهده دارد.