سید سمیع موسوی

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی

تلفن:   32908110-061

فاکس: 32908111

ایمیل:S.MOSAVIE@KSC.IR

سیدعلی پارسایی

مدیر خرید خدمات

تلفن ۶۴۰۰

ایمیل:a.parsa@ksc.ir  

محمداحمدی

مدیر خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی

فاکس:۰۶۱۳۲۹۰۸۱۳۰ 

تلفن:۰۶۱۳۲۱۳۶۱۴۰
ایمیل M.ahmadi@ksc.ir 

خشایار حسینی

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید

تلفن :۶۲۵۰ 

ایمیل K.hoseini@ksc.ir
 بهرام احمدی

مدیر خرید قطعات و تجهیزات

تلفن ۶۲۰۰

B.ahmadi@ksc.ir
 جعفر جنامی نیا

مدیر انبارها و کنترل کالا

تلفن : ۶۳۰۰

ایمیل j.jenaminia@ksc.ir