نشانی اهواز - کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره)
  
کد پستی      

   6178813111

 روابط عمومی             061-32908311                                                                           
بخش صادرات        
 061-32908190                                                              
 بخش خرید               061-32908140                                                                           
 بخش فروش        061-32908180                                                            
دبیر خانه  061-32908080                       
امور سهام  061-32294070                            
بخش تامین کنندگان            061-32908158                                                                                             
 ارتباط با مدیر سایت 061-32134694                                                                

ارسال نامه

ارتباط مستقیم با مدیر سایت


اطلاعات تلفن شرکت فولاد خوزستان جهت دسترسی سریع