بایگانی مقالات

شامل

آرشیو 1396

آذر (1)

شناسایی وارزیابی خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل واپراتورهای کنترل

مقدمه: بروز خطاهای انسانی در بسیاری از محیط های شغلی نظیرنیروگاه ها ،صنایع شیمیایی ،وصنایع دیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند به یک فاجعه تبدیل شده وخسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.به همین دلیل این پژوهش با هدف شناسایی وپیش بینی خطای انسانی وارائه راهکارهای کنترلی برای کاهش خطای انسانی با استفاده از تکنیک SHERPA در شرکت فولاد خوزستان انجام گردید. شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶