بایگانی مقالات

شامل

موفقیت فرزند همکار

حمیدرضا رفیعی زاده، فرزند همکارمان عبدالرسول رفیعی زاده شاغل در واحد کولرشاپ است. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته الکترونیک است و تاکنون اختراعات بسیاری داشته که به ثبت رسیده اند. همچنین منتخب جشنواره ملی دانایی خلیج فارس ( شهید تندگویان) و نخبه کشوری وزارت نفت سال در سال 96 است. چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶